Page 7 - Woningopsplitsing
P. 7

WONINGOPSPLITSING • 7
De dienst bevolking krijgt in dit verband regelmatig vragen voor het toekennen van bijkomende huisnummers. Hiervoor is het belangrijk dat zij de vergunnings- toestand van het desbetreffende pand na- vragen bij de dienst ruimtelijke ordening. Een goede afstemming tussen de dienst bevolking en ruimtelijke ordening is dus zeker wenselijk.
Bij problemen waarbij een gerechtsdeur- waarder is aangesteld, kan de inboedel van de twee gezinnen in beslag worden genomen. Het is van belang dat de aan- vragers tot inschrijving en de reeds inge- schreven bewoners zich hiervan bewust zijn.
2.3 Gevaar voor verdichting
In de landelijke gemeenten, met uitzon- dering van de dorpskernen, bestaat het gevaar voor verdichting wanneer éénge- zinswoningen zullen opgesplitst worden. Voor de stedelijke gebieden is een na te streven woningdichtheid van minimaal 25 woningen per hectare als een stedelijke dichtheid te beschouwen. Voor de kernen van het buitengebied is een na te streven woningdichtheid van minimaal 15 wonin- gen per hectare als een dichtheid eigen aan een woonkern te beschouwen. (cfr. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen)
2.4 Afstemming beleids­ niveaus
Vaak is er een niet gelijklopende beoor- deling tussen gemeenten, provincie en Vlaams Gewest waardoor de aanvrager onvoldoende kan ingelicht worden. De ontvoogding van de gemeenten zal dit voor een groot deel oplossen. Een inhou- delijk afwegingskader dat gedragen wordt door zowel de gemeenten, de provincie en het Vlaams Gewest kan meer rechtszeker- heid creëren naar aanvragers.
2.5 Meerdere eigenaars
Bij de verkoop van een opgesplitste wo- ning aan verschillende eigenaars bestaat het risico dat het geheel van het pand in gevaar komt. Het is belangrijk om de har- monie te bewaren en het karakter van het pand te behouden. Denken we hier maar aan het opsplitsen van een vierkants- hoeve. Iedere eigenaar kan zijn eigendom aanpassen aan zijn eigen noden en sma- ken die grondig kunnen verschillen van die van de andere eigenaars. Hierdoor be- staat het risico dat het originele karakter van het pand dreigt verloren te gaan.


   5   6   7   8   9