Page 6 - Woningopsplitsing
P. 6

Enkele vaststellingen uit de praktijk
2
2.1 Gemeenten zijn uniek
Iedere gemeente is uniek onder meer door zijn ligging, stedelijkheidsgraad, sa- menstelling van de bevolking en woning- patrimonium. De ene gemeente wordt geconfronteerd met grote leegstaande panden, de andere met overbevolking van woningen. Elke gemeente vertrekt vanuit een speci eke situatie waardoor de aan- pak verschillend is. Hierdoor zullen de aanbevelingen en richtlijnen op maat van elke gemeente best ver jnd worden.
6 • WONINGOPSPLITSING
2.2 De inschrijvingsplicht
Het grootste probleem waar de vergun- ningsverlenende instanties mee te maken krijgen bij woningopsplitsing is zonder twijfel de inschrijvingsplicht. Soms gaan mensen wonen in panden waar dit wet- telijk gezien niet is toegestaan. Ofwel gaat het om een pand dat wel voor per- manente bewoning bestemd is, maar dat door de bouwtechnische toestand van het gebouw, niet kan bewoond of verhuurd worden. Ofwel is de stedenbouwkundige situatie van het pand niet in orde. Wet- telijk is echter bepaald dat geen enkele inschrijving in het bevolkingsregister als hoofdverblijfplaats geweigerd mag wor- den vanwege veiligheid, gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke ordening. Op basis van de federale wetgeving moet men dus inschrijven terwijl op basis van Vlaamse en gemeentelijke regelgeving een inschrijving niet mogelijk is. Huisjesmelkerij is een fenomeen dat in deze context vaak voorkomt. Het is een probleem waar veel gemeenten mee wor- stelen. Een huisjesmelker die zijn zaken “goed” voor elkaar heeft kan als het ware slapend rijk worden op de rug van zijn huurders.
Wie bij een mala de huiseigenaar huurt heeft hier op verschillende manieren na- deel van. Ten eerste betaalt men meestal te veel huur voor te kleine of slecht on- derhouden woongelegenheid. Daarnaast loopt hij het risico dat hij op straat komt te staan wanneer de gemeente oordeelt dat de verhuurder in strijd met de wet of andere voorschriften handelt. De ver- huurder zal zijn vergunning verliezen en de huurders zullen hun woonruimte ver- liezen. Huisjesmelkers zijn goed op de hoogte van de verschillende regelgevin- gen en hun achterpoortjes. Een regel zo- als de inschrijvingsplicht van de gemeen- te worden dan ook vaak misbruikt. Een krachtdadig optreden van de gemeente is hier dan ook aangewezen.
Als iemand zich laat inschrijven in een woning waar geen extra busnummer aan is toegekend, kan dit  nanciële gevolgen hebben, zowel voor de persoon die zich laat inschrijven als voor de personen die reeds ingeschreven zijn op de woning met dit busnummer. Voor de staat zullen al deze personen samen worden aanzien als één gezin. Uitkeringen van het nieuwe ingeschreven gezin zullen mogelijk ver- minderen omdat ze als samenwonenden worden beschouwd.


   4   5   6   7   8